Návod na osazení ČOV

Varianty osazení ČOV TOPAS

1. varianta – běžný způsob

osazení ČOV TOPAS

Čistírny do 10 EO se v běžných základových podmínkách usazují pouze na zhutněný pískový podsyp, větší velikosti pak na podkladní beton. Čistírny se standardně dodávají se zabudovaným odtokem 1,6 m nade dnem čistírny (cca 0,6 m) pod terénem. Přítok do vyrovnávací a přečerpávací komory čistírny se obvykle zhotoví na místě, dle hloubky přítokového potrubí, což je velké zjednodušení instalace. Přítok by však neměl být hlouběji než cca 1,2 m pod terénem.

Je však třeba počítat s tím, že při výpadku elektrického proudu může dojít ke vzdutí vody v přítokové kanalizaci až po úroveň bezpečnostního přepadu přítokové komory.

Čistírny z oceloplastových nádrží jsou plně samonosné a mohou být osazeny i pod hladinu podzemních vod bez obetonování a dalších opatření. Nezbytné je obsypání pískem nebo "prohozenou zeminou" – bez kamenů.

Čistírna je vždy kompletní výrobek (bez odělených boxů na dmychadlo, nástavců podle hloubky přítoku, rozvaděče se spínacími hodinami, apod.). Je třeba zajistit pouze přívod elektrického proudu. Tím se zásadně zjednodušuje instalace ve srovnání s běžnými typy čistíren.

2. varianta – částečné usazení ČOV TOPAS do země

Staticky jsou čistírny řešeny i pro instalaci na povrch terénu, skalní podloží, sklepy, apod. V tomto případě je třeba zajistit tepelnou izolaci, případně objednat variantu plastu s UV filtrem.

3. varianta – hluboký přítok odpadních vod

osazení ČOV TOPAS

Tento problém je možné řešit třemi způsoby:

  • Instalací samostatné čerpací stanice před čistírnou, obvykle při hloubce přítoku větší než 2m.
  • Snížením terénu okolo čistírny. Pak musí být zajištěno spolehlivé odvodnění prostoru kolem čistírny, aby nemohlo dojít k zatopení technologie při dešti (dmychadlo, řídící jednotka, elektrické ventily). Nejlépe je odvodnit okolí čistírny do odtokového potrubí čisté vody.
  • Objednáním čistírny pro větší hloubky (maximálně pro přítok do 2m pod terénem).

4. varianta – usazení ČOV TOPAS do žump a septiků

Čistírnu je možné instalovat také do stávajících žump a septiků, které pak mohou sloužit jako nádrže na čistou vodu, případně jako kalojem.

- dodací a instalační podmínky

Elektrické připojení ČOV

Elektrické připojení ČOV

Na rozvod elektrické instalace v nemovitosti (230V, 50Hz) se čistírna připojuje samostatnou přípojkou, zemním kabelem CYKY 5J x 2,5, který je třeba dovést až ke stěně čistírny. Elektrická přípojka a napojení v nemovitosti není předmětem dodávky ČOV. Přívod k čistírně je třeba chránit v elektroinstalaci nemovitosti proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Pokud zákazník požaduje umístění řídící jednotky mimo čistírnu nebo ponorné čerpadlo v čistírně, apod. je třeba se o dimenzování elektrické přípojky individuálně informovat.

Připojení přítoku a odtoku ČOV

Připojení přítoku a odtoku ČOV

Čistírna se dodává bez vyříznutého otvoru pro přítok. Po usazení ČOV se otvor vyřízne v potřebné výšce, v rozmezí uvedeném na instalačním schématu pro daný typ čistírny. Tvarovku s hrdlem pro přítokovou trubku je třeba ke stěně čistírny důkladně přivařit svářecí pistolí na plasty a tím zabránit vnikání spodní vody do ČOV.

Odtoková trubka je pevně zabudována do stěny ČOV a její průměr a výška ode dna čistírny je uvedena na příslušném instalačním schématu k danému typu čistírny. V případě požadavku na speciální úpravu umístění, či průměru odtokové trubky, je třeba tento požadavek s námi konzultovat již při objednávání ČOV.

Dotazy, které zákazníky často zajímají při osazení ČOV:

Od jaké velikosti ČOV je nutno ji osazovat na betonovou základovou desku?

Od nádrže, u které alespoň jeden půdorysný rozměr dna přesahuje 2 m.

Je možné osazovat ČOV TOPAS, pokud je vysoká hladina spodní vody?

Ano možné to je. Všechny nové čistírny v oceloplastových nádržích jsou standardně vyráběny i pro umístění pod hladinu spodní vody bez dalších opatření. Kruhové čistírny, do 20 EO jsou takto certifikovány dle CE (patrně jediné v ČR). Větší typy čistíren jsou navrženy pro uložení do hloubky podzemní vody cca 1,3 m pod terénem. Při vyšší hladině podzemní vody je třeba zadat tento požadavek jako typ do výroby.

Co je třeba zajistit, abych mohl dát ČOV do svahu tak, že jedna strana nebude pod zemí?

Předně je nutné vyřešit celé osazení tak, aby nedocházelo v důsledku nerovnoměrného zatížení zeminou, případně sedáním rovněž k excentrickému zatížení pláště nádrže ČOV, k jeho deformaci a poškození.

Za druhé je nutné zabránit vniku po svahu tekoucích dešťových vod do ČOV.

A za třetí je třeba stranu po svahu dolů, pokud ji nelze obsypat, buďto obezdít nebo alespoň obložit tepelnou izolací proti promrzání.

Jaké připojení vyžaduje ČOV?  230 V nebo 400 V?

ČOV TOPAS 5 až TOPAS 50 jsou vyráběny v provedení na 230 V. Pro velikosti nad 50 EO upřednostňujeme dmychadla na 400 V, přičemž do 100 EO je možné volit i alternativu 230 V.

Jak dlouho trvá montáž ČOV TOPAS 5 a kolik je na ní třeba lidí?

Pokud je vše připraveno, tedy vykopána jáma, je připraven štěrkopískový podsyp, přivedeno přítokové potrubí, elektřina a voda na odzkoušení, tak instalace samotná může být hotova během 2 hodin. Obvykle to trvá od 2 do cca 4 hodin. Pokud je zajištěna mechanizace, tak v zásadě stačí k montáži jeden montér z firmy TW. Pro usazení čistírny do výkopu je třeba sjednat mechanizaci (autojeřáb).

Nahoru