Komunální čistírny odpadních vod (100 – 50 000 EO)

 • jsou určeny pro odpadní vody s přítokem větším než 30 m3/den (200 EO)
 • jedná se o biologické čistírny s aktivovaným kalem ve vznosu
 • jde o systém s diskontinuálním průtokem (SBR – sequenced batch reactor)

Systém s diskontuálním průtokem (SBR):

Jde o technologii s přerušovaným provozem, která se dostává do popředí zájmu v posledních letech spolu s rozmachem mikroprocesorových kontrolních zařízení. U tohoto typu je vynechána na rozdíl od kontinuálních čistíren dosazovací nádrž.

Proces čištění odpadních vod probíhá v jedné nádrži, díky přerušovanému provozu. Postupně se tu střídají fáze:

 • plnění,
 • aktivační,
 • sedimentační
 • dekantační fáze (prázdnění).

Jednotlivé fáze mohou být modifikovány a nastaveny tak, aby byly co nejlépe adaptovány na vyčištění přitékající odpadní vody.

Výhody SBR:

 • vypořádá se i s nevyrovnanými průtoky
 • vysoká a stálá kvalita vody na odtoku
 • nižší provozní nároky oproti jiným systémům
 • velká flexibilita
 • spolehlivost
 • jednoduchost
 • nižší prostorové nároky oproti kontinuálním systémům
 • nemá přímé hydraulické propojení mezi přítokem a odtokem

Firma TopolWater vyvinula dvě základní modifikace systému SBR:

MONOBLOK – T

sestává z SBR reaktoru a akumulační nádrže. V té se voda hromadí v průběhu čistící fáze, probíhající v reaktoru. (podrobnosti)

MONOBLOK – T - Mitrov - 200 EO

Monoblok-T - Mitrov 200 EO

FLEXIDIBLOK®

je složen ze dvou SBR reaktorů, které se střídají ve funkci, a není tedy zde nutné předřazovat akumulační nádrž. (podrobnosti)

ČOV - 2500 EO

FLEXIDIBLOK® - Náklo - 2500 EO

FLEXIDIBLOK® - 720 EO

FLEXIDIBLOK® - Šlapanov - 720 EO

Základní popis

Rozdíl tedy spočívá ve velikosti nádrží a z toho odvozené potřebě zemních a betonářských prací. Řešení s jedním reaktorem a akumulační nádrží je obvykle navrhováno do 500 EO a na větší kapacity se přistupuje k budování FLEXIDIBLOKU. S ohledem na velkou variabilnost systému se prakticky každá čistírna navrhuje s přizpůsobením na konkrétní situaci. Technologii je možné osazovat do nádrží jakýchkoliv tvarů a materiálů. Při dodržení potřebných objemů reaktorů se čistírny navrhují pro libovolný počet EO.

Čistírny jsou vybaveny běžně vyráběnými dmychadly a čerpadly od různých výrobců v závislosti na požadavcích investora (cena, spolehlivost atd.). Originálním prvkem našich ČOV jsou speciálně sestavené řídící systémy, které jsou většinou propojeny v jeden celek se silovým rozvaděčem.

Čistírna je opatřena řídící jednotkou, která okamžitě reaguje na měnící se přítok odpadních vod a podle skutečného zatížení upravuje čistící cyklus, čímž je zajištěno, jak navýšení případné hydraulické kapacity v případě deště, tak snížení výkonu, šetření energie a regenerování kalu v případě nižšího nátoku. Řídící jednotka je uzpůsobena dálkovému přenosu dat a může tak být ovládána z dispečerského centra.  

Nahoru