Monoblok – T

  • biologická čistírna odpadních vod s přerušovanou činností
  • skládá se z vyrovnávací nádrže, SBR reaktoru a kalojemu
  • provoz je řízen mikropočítačem, s možností přizpůsobit režim čištění, kvalitě a množství přitékajících vod
  • navrhuje se pro kapacitu do 500 EO

Firma TopolWater zaručuje vysokou kvalitu na odtoku (hodnoty BSK5 pod 15 mg/l), nitrifikaci,
denitrifikaci a částečné odstraňování fosforu.

Přednosti ČOV MONOBLOK – T:

  • vysoká kvalita vody na odtoku – při dostatečně dimenzovaných nádržích je BSK5 na odtoku cca 5 mg/l a je zajištěna nitrifikace, denitrifikace, a částečné odstranění fosforu
  • plně automatický provoz s dálkovým systémem, snížení nákladů na obsluhu
  • vysoká přizpůsobivost (možno uvést čistírnu zpočátku na dovoz odpadních vod ze žump)
  • nízké investiční náklady
  • nízké náklady na obsluhu
ČOV MONOBLOK – T

MONOBLOK 250 EO

Popis technologické linky:

Odpadní vody přitékají do odpadní nádrže, která má zároveň funkci I. aktivačního stupně. Při osazení na oddílné kanalizaci obvykle odpadá hrubé předčištění a jeho funkci nahrazuje I. aktivační stupeň. Pro menší velikosti ČOV může mít vyrovnávací nádrž zároveň funkci skladovací nádrže přebytečného kalu z aktivace. U větších systémů se obvykle zřizuje samostatný provzdušňovaný kalojem.

Z vyrovnávací nádrže je předčištěná voda řízeně načerpávána do reaktoru SBR. Během plnění reaktoru a po jeho naplnění probíhá biologické čištění, při kterém se střídají oxické a anoxické podmínky dle charakteru odpadní vody. Cyklus čištění je ukončen odsazením kalu a následně odtažením vyčištěné vody do odtoku. Tím je dán pokyn k dalšímu načerpání reaktoru a cyklus se opakuje. Optimální množství aktivovaného kalu v reaktoru SBR se udržuje automaticky kalovým čerpadlem. Po každém cyklu se odčerpá stanovená vrstva kalu buď do vyrovnávací nádrže, nebo do samostatného kalojemu.

Při nedostatečném přítoku odpadní vody systém automaticky přejde do udržovacího režimu, ve kterém řídící jednotka udržuje oxické prostředí v reaktoru. Tím je ČOV biologicky funkční i při delším přerušení přítoku splašků.

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA

Nahoru