Flexidiblok®

  • biologická čistírna odpadních vod s přerušovanou činností
  • skládá se z dvojice aktivačních nádrží
  • provoz je řízen mikropočítačem, s možností přizpůsobit režim čištění, kvalitě a množství přitékajících vod
  • navrhuje se obvykle pro kapacitu od 500 EO

Firma TopolWater zaručuje vysokou kvalitu na odtoku (hodnoty BSK5 pod 10 mg/l), nitrifikaci, denitrifikaci a částečné odstraňování fosforu.

Přednosti ČOV FLEXIDIBLOK®:

  • vysoká kvalita vody na odtoku – při dostatečně dimenzovaných nádržích je BSK5 na odtoku cca 5 mg/l a je zajištěna nitrifikace, denitrifikace, a částečné odstranění fosforu
  • plně automatický provoz s dálkovým systémem, snížení nákladů na obsluhu
  • vysoká přizpůsobivost (možno uvést čistírnu zpočátku na dovoz odpadních vod ze žump)
  • maximální ochrana recipientu – při poruše na jednom z reaktorů, druhý z dvojice automaticky zajišťuje průtok čistírnou bez přerušení její čistící funkce až do doby opravy
  • nízké investiční náklady
  • nízké náklady na obsluhu
Flexidiblok

Flexidiblok

Popis technologické linky:

Odpadní vody přitékají do objektu hrubého předčištění, kde se zbavují písku a na jemných strojních česlích i ostatních hrubých nečistot. Předčištěná voda natéká do rozdělovací nádrže se samostatným plnícím zařízením pro každý z dvojice reaktorů SBR.

Po naplnění reaktoru probíhají v jedné nádrži všechny nastavené čistící procesy, které spočívají v biologickém odstranění dusíku, organického znečištění a částečném odstranění fosforu. Pak se uvede reaktor do klidu a po usazení aktivovaného kalu u dna nádrže proběhne dekantace čisté vody a nakonec odčerpání přebytečného kalu do kalojemu. Tím je čistící cyklus ukončen a reaktor připraven k dalšímu plnění. Oba reaktory se v činnosti pravidelně střídají.

V závislosti na množství protékající odpadní vody počítač automaticky optimalizuje provoz v systému v širokém rozmezí od 10% do 200% návrhové kapacity čistírny. Při malých průtocích zůstává v systému takové množství vyčištěné vody, které je nezbytné, pro zajištění optimálních podmínek biologických procesů. Zároveň se automaticky snižuje spotřeba el. energie v závislosti na zmenšeném přítoku surové vody.

Při zvýšených průtocích se celková délka čistícího cyklu zkracuje tak, aby před naplněním jednoho z dvojice reaktorů byl druhý již vyprázdněn. V rozmezí libovolně nastavitelných minimálních a maximálních hodnot jednotlivých parametrů tak čistírna plynule reaguje na okamžité hydraulické zatížení.

Flexidiblok

Flexidiblok

Nahoru