Firemní filosofie

Základní směry a tendence ve vývoji firmy lze vyjádřit těmito pojmy:

1) Jsme vždy alespoň o krok před konkurencí

Snažíme se, abychom při srovnatelných cenách s konkurenčními čistírnami nabídli vždy něco navíc, ať už se to týká kvality, spolehlivosti, vyšší účinnosti či nároků na obsluhu čistírny. Posuďte sami, jak se nám to daří! Garantujeme Vám, že žádná jiná domovní čistírna Vám všechny tyto výhody neumožní!

Minimalizace obsluhy

Čistírny TOPAS byly již při svém vzniku prezentovány jako čistírny s velmi usnadněnou údržbou. Toto tvrzení je opodstatněno samotným principem patentu, na jehož základě se automaticky udržuje optimální koncentrace aktivovaného kalu v aerační nádrži. Toto musí u jiných čistíren složitě regulovat obsluha. Další výhodou je vybavení čistírny samostatným kalojemem a automatickým čištěním hladiny dosazovací nádrže od plovoucích nečistot, což u jiných čistíren musí provádět obsluha, několikrát týdně a nebo složitý automat.

Čistírny TOPAS

Čistírny TOPAS

Zařízení pro kontrolu provozu

Originálním kontrolním mechanismem čistírny TOPAS je havarijní plovákový spínač, spojený se zvukovou signalizací, reagující na přeplnění akumulační nádrže. Od doby vzniku patentu v roce 1994 do současnosti, byla k čistírnám TOPAS vyvinuta další doplňková zařízení, která její kontrolu zdokonalují.
Jedná se především o Monitorovací modul TOM-C , který trvale sleduje a řídí provoz čistírny. Každou odchylku od normální funkce registruje, vyhodnocuje a hlásí na display řídící jednotky. Převážnou většinu závad odhalí podle počtu a délky trvání sepnutí jednoho ze dvou plovákových spínačů. V případě sníženého přítoku odpadní vody do čistírny, modul TOM-C automaticky čistírnu přepne do úsporného režimu. Tím výrazně přispívá k úspoře elektrické energie.

TOM-C

Monitorovací modul TOM-C

Rekreační provoz

Normálně zapracovaná čistírna TOPAS vydrží v plné funkci minimálně 3 měsíce v dobrém biologickém a funkčním stavu. Tak jako u jiných čistíren je i u ČOV TOPAS při rekreačním provozu přerušovaným chodem dmychadla omezována dodávka vzduchu, resp. kyslíku. Ale díky automatickému doplňování živin ze samostatného kalojemu je doba biologického oživení čistírny bez přítoku splašků mnohonásobně delší.

Jednoduchá instalace

Na rozdíl od obvyklého řešení jiných systémů není nutné k čistírně TOPAS dokupovat vstupní nástavec podle hloubky přítoku, neboť tato ČOV se vyrábí a dodává jako kompaktní výrobek, včetně zatepleného a parotěsného víka. Nátok do vstupní akumulační nádrže se vyřízne až po usazení v potřebné výšce, na místě přítokového potrubí. Čistírnu je možno umístit přímo u nemovitosti, neboť díky střídavému provzdušňování vyrovnávací nádrže jsou vyloučeny anaerobní procesy a tím i zápach z ČOV.

Instalace čistírny TOPAS

Jednoduchá instalace čistírny TOPAS

Vestavěný pískový filtr

Čistírna TOPAS je prakticky jediná dostupná čistírna na trhu s vestavěným pískovým filtrem, s nímž je možno garantovat na odtoku účinnost až 98 %. Filtr je automaticky čištěn několikrát denně vzduchem. Vyčištěná voda je vhodná k zálivce a dalšímu využití. Pískový filtr je chráněn patentem č. 296 033.

Schéma pískového filtru

Schéma pískového filtru

Vyjímatelná technologie  

Veškerá vnitřní technologie ČOV je vyrobena tak, že ji lze bez problémů vyjmout, vyčistit, či vyměnit a poté znovu vložit a zasunout do příslušných úchytů. Tímto je respektován fakt, že co se může ucpat se vždycky ucpe, a proto to musí být lehce vyjímatelné.

Vyjímatelná technologie

Vyjímatelná technologie

2) Ucelenost služeb

Naše firma se snaží zachovat svůj cíl, který si stanovila již při svém vzniku, jímž je výhradní orientace na problematiku čištění odpadních vod. Veškeré své aktivity směřujeme pouze k tomu, abychom poskytovali komplexní podporu zákazníkům v oblasti realizace čistíren odpadních vod a abychom tuto činnost neustále zdokonalovali.

Sféra činností, která tuto myšlenku představuje, zasahuje od poradenství, vypracování nabídky, projektu, přes dodávku technologické části ČOV, montáž a uvedení do provozu, servis až po následné provozování či kontrolu výstupních parametrů.

Řídíme se zásadou, že nejlepších výsledků a kvality lze dosáhnout především úzkou specializací.

3) Orietace na export

Obchodní politika firmy se rok od roku stále více zaměřuje na zahraniční trhy. Především u domovních čistíren je zahraniční odbyt významným faktorem, ovlivňujícím stabilitu a rovnoměrnost výroby. Tradičně největšími odběrateli jsou Francie, Švédsko, Německo, Lotyšsko a Rumunsko. K dalším obchodním partnerům se řadí Polsko, Ukrajina, Moldávie, Bulharsko a v posledním roce i Kuvajt. Prostřednictvím našich licenčních výrobců probíhá velmi úspěšně výroba čistíren TOPAS v Rusku a na Slovensku.

Export se neomezuje pouze na kontejnerové ČOV TOPAS, ale i na projekty a montáže obecních a průmyslových ČOV od 500 do 10.000 EO.

4) Život není jen práce

V duchu moderních trendů se snaží vedení firmy poskytovat různé benefity svým zaměstnancům a udržovat dobré vztahy v pracovním kolektivu.

Pracovní prostředí zaměstnanců se neustále vylepšuje, ať už se to týká moderního počítačového vybavení, komplexního informačního systému či nově vybavených kanceláří.

K naplnění hesla „Život není jen práce“ se řadí i aktivita vedení firmy, které se rozhodlo sponzorovat občanské sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením s názvem „VOLNO“, sídlící v Kolíně. Na konto tohoto sdružení přispíváme pravidelně 2% prodejní ceny z každé v tuzemsku prodané domovní čistírny TOPAS.

5) Neustálý vývoj a zdokonalování

Vzhledem k tomu, že se naše firma úzce specializuje na výrobu čistíren odpadních vod, veškerý vývoj, který probíhá, se soustřeďuje na jejich zdokonalování a komfortnost jejich obsluhy. Co se týká domovních ČOV TOPAS, jejich postupný vývoj dokumentuje tabulka: Historie vývoje čistíren Topas, která přehledně znázorňuje, jak se čistírna vyvíjela od doby vzniku patentu a jaká ocenění za to získala. Nově je dokončen řídící systém s obchodním názvem TOC, který automaticky reguluje výkon ČOV na základě množství přitékající vody.

Vývoj velkých čistíren s obchodními názvy MONOBLOK-T a FLEXIDIBLOK se také ubírá směrem k větší automatizaci, komfortnímu ovládání a dálkovému řízení. Již od začátku svého působení se firma zaměřila právě na vývoj technologií, splňujících zvýšené požadavky, nutné k jejich začlenění do systému decentralizovaného čištění odpadních vod. V současné době probíhá doplnění dálkového přenosu dat sítí GSM o napojení na internet, čímž se zlevní a zlepší především komunikace s ČOV v zahraničí.

6) Orientace na moderní decentralizované systémy

Princip decentralizovaného způsobu čištění odpadních vod spočívá na této myšlence:

Dešťové vody je třeba vsáknout tam, kde spadly, aby se nesnižovala hladina podzemních vod. Odpadní vody je pak třeba vyčistit v místě jejich vzniku a vrátit do přírody ve formě závlahy nebo zásaku, případně po recirkulaci znovu použít. Omezuje se tak nebezpečí záplav a znečištění toků nutrienty.

Zároveň, při decentralizovaném způsobu zneškodňování odpadních vod dochází k podstatné úspoře investičních nákladů na sběrné systémy – obvykle více než 25%. Část těchto úspor je výhodné vložit do zvýšení technické úrovně lokálních čistíren odpadních vod.

Je samozřejmé, že aby decentralizovaný systém čištění byl funkční, je nezbytné instalovat malé a lokální čistírny odpadních vod potřebné technické úrovně. Ta musí být taková, aby kvalita čištění byla obdobná jako u centrálních čistíren a zároveň čistící systémy byly plně automatizované, kontrolované centrálním dispečerským pracovištěm a pro producenta odpadních vod byl zajištěn obdobný komfort jako u centrálních systémů. Tímto záměrem se řídí veškerý vývoj nových produktů a zdokonalování služeb, poskytovaných naší firmou.

Schematicky je celý proces decentralizovaných systémů znázorněn na následujícím obrázku (pdf - 250 KB).

Princip decentralizovaného způsobu čištění odpadních vod

Princip decentralizovaného způsobu čištění odpadních vod

Nahoru