Systém TOP – PRESS

  • Patentovaný systém likvidace odpadních vod, vhodný zejména pro obce s rozptýlenou zástavbou
  • Zneškodnění odpadních vod bez výstavby drahé kanalizace a centrální ČOV
  • Postupné připojovaní jednotlivých uživatelů, podle jejich potřeb a finančních možností
  • Reálná možnost ochrany povrchových i podzemních vod v lokalitách, kde by to jinak s ohledem na finanční náročnost tradičního řešení nebylo možné, a to ani v dlouhodobém výhledu
Systém TOP – PRESS

Systém TOP – PRESS

Princip systému TOP –PRESS

Tento systém optimálním způsobem kombinuje výhody tlakové kanalizace a domovních ČOV. Princip řešení spočívá v tom, že u každé nemovitosti bude zřízena domovní ČOV se zásobníkem vyčištěné vody a čerpadlem o dostatečné dopravní výšce. Vyčištěné odpadní vody natékají z domovní ČOV do zásobníku, kde se buď akumulují, pokud je majitel využívá v letním období k zálivce, nebo se pravidelně odčerpávají do veřejného sběrného potrubí. Dopravní výška čerpadel je cca 45 m, sběrné potrubí na ulici má DN 32 mm a ukládá se do nezámrzné hloubky bez ohledu na konfiguraci terénu. V místě napojení domovní přípojky předčištěné vody na sběrné potrubí je osazen ventil se zemní soupravou (obdoba vodovodní přípojky), který umožňuje odpojení nemovitosti od sběrného potrubí. Ucelená lokalita je pak jedním výústním objektem, který slouží ke kontrole kvality vypouštěné vody, napojena na veřejnou vodoteč.

Možnosti řešení

V lokalitách s rozptýlenou zástavbou není investičně největší problém centrální ČOV, ale výstavba kanalizace. Alternativami snížení nákladů na kanalizaci jsou žumpy s vyvážením na ČOV, tlaková kanalizace, podtlaková kanalizace a systém TOP-PRESS.

Systém TOP – PRESS - princip

Systém TOP – PRESS - Princip

Systém žump je nejvíce rozšířen i se všemi negativními důsledky – náklady na vyvážení, respektive škody na životním prostřední při jejich nevyvážení, přičemž pořízení žumpy přijde na cca 50.000,- Kč. Tlaková kanalizace přináší podstatné snížení nákladů na potrubí, ale za cenu zřízení čerpací stanice surových vod v ceně cca 65.000,- Kč u každé nemovitosti se. Podtlaková kanalizace se náklady prakticky neliší od kanalizace gravitační a je proto výhodná pouze v rovinném území. Domovní ČOV Topas se zásobníkem a čerpadlem stojí cca 63.500,-Kč a náklady na sběrné potrubí jsou cca 400 Kč/bm. Celkové náklady se tak ve srovnání s centrální ČOV s gravitační nebo podtlakovou kanalizací sníží na cca 50%.

Porovnání orientačních pořizovacích a provozních nákladů pro obec* o 300EO systému TOP-PRESS oproti jiným systémům
  Investiční náklady Provozní náklady
1) Centrální ČOV s gravitační kanalizací 16,9 mil.Kč 418,0 tis.Kč/rok
2) Centrální ČOV s vakuovou kanalizací 14,75 mil.Kč 517,7 tis.Kč/rok
3) Centrální ČOV s tlakovou kanalizací 12,5 mil.Kč 468,6 tis.Kč/rok
4) Žumpo-septikový systém (o objemu 8m3) 5,0 mil.Kč 870,0 tis.Kč/rok
5) Systém TOP-PRESS 7,51 mil.Kč 286,5 tis.Kč/rok
* Náklady jsou zkalkulovány pro vzorovou vesnici o 100 rodinných domech (300 obyvatel), rovinatý terén. V propočtech jsou zahrnuty náklady na vybudování veřejného sběrného potrubí v délce cca 2900m (každý systém vyžaduje mírně rozdílnou délku svodového potrubí).

Legislativa

Z hlediska vodoprávního se jedná o centrální ČOV s jedním výústním objektem a jedním vodoprávním povolením.

Přednosti systému

  • Systém je vhodný i do ochranných pásem vodních zdrojů, protože nemůže dojít k havárii centrální ČOV a kvalita na odtoku do vodoteče je zaručena možností odpojení nesprávně provozovaných domovních ČOV ze systému uzavřením zemního ventilu.
  • Provozovatel systému – obvykle obec, má minimální provozní i investiční náklady. Obvykle zainvestuje veřejné sběrné potrubí, které je přitom možné budovat libovolně po etapách, a dále může občanům podle finančních možností poskytnout příspěvek na pořízení domovní ČOV. Veškeré náklady energetické a provozní zůstávají na přímém producentovi odpadních vod.
  • Provozovatel systému obvykle 1 x za 6 měsíců zajistí odkalení domovních ČOV fekálním vozem a zároveň zkontroluje jejich funkci. Jedna náplň fekálního vozu přitom postačí na odkalení cca 30 ks ČOV.

Nahoru