Legislativa domovních ČOV

Podle současné platné legislativy se proces úředního povolování domovních čistíren ubírá, buď cestou klasického vodoprávního řízení s následným vydáním "Povolení k vypouštění odpadních vod" nebo se postupuje jednodušším způsobem, tzv. na "Ohlášení" (u certifikovaných čistíren, označovaných CE). Hlavní rozdíly mezi oběma způsoby jsou následující:

Povolení k vypouštění odpadních vod

 • Vyžaduje odběr vzorků akreditovanou laboratoří, obvykle 2x ročně.
 • Vydává se na omezenou dobu, nejčastěji na 10 let.

  Ohlášení

 • ČOV musí být certifikována a označována značkou shody CE.
 • Jedenkrát za dva roky je nutná kontrola technického komisaře.
 • Není nutné odebírat vzorky odpadní vody.
 • Vydává se na neomezenou dobu.

  O způsobu a podmínkách povolení ČOV v místě instalace ČOV se vždy před zakoupením čistírny nejprve informujte na místně příslušném vodoprávním úřadě, kde Vám sdělí podrobnosti.

  Náležitosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních upravuje NV č. 57/2016 Sb., zatímco vypouštění odpadních vod do vod povrchových upravuje NV č. 401/2015 Sb.

  Při likvidaci odpadních vod lze využít některou z následující možností:

  Způsoby likvidace domovních odpadních vod

  1. Jímka (žumpa) na vyvážení odpadních vod.

  • Stavbu jímky povoluje stavební úřad.
  • Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž.
  • Jímka je pravidelně vyvážena na čistírnu odpadních vod.
  • Vyvážet jímku na zemědělské anebo jiné pozemky je nezákonné.

  2. Septik se zemním filtrem, popř. kořenová čistírna odpadních vod.

  • Povoluje vodoprávní úřad na základě individuálního projektu jako vodní dílo, tedy vždy s povinností odběru vzorků vody na odtoku. Nelze povolit ohlášením!
  • Septiky bez dočištění se dnes již nepovolují z důvodu nedostatečné účinnosti čištění, pouze cca 30 %.
  • Fakticky platí, že pokud kombinace zařízení septik s pískovým filtrem má dosáhnout účinnosti čištění jako domovní čistírna (min. 95%) jsou investiční náklady obvykle dvojnásobné než na ČOV. Platí tedy, že instalovat např. levné tříkomorové septiky se z dlouhodobějšího hlediska nevyplatí, protože toto technické řešení není schopné plnit nejen naše současné, ale ani výhledové zákony, kdy pravděpodobně budou muset být septiky doplněny biologickou čistírnou nebo vyváženy na ČOV jako jímka.
  • Více o  kořenových čistírnách odpadních vod >>>
  • Více o septiku se zemním filtrem >>>

  3. Domovní ČOV

  • Povolení tohoto vodního díla přísluší vodoprávnímu úřadu.
  • Dochází k odtoku vyčištěné vody do povrchových vod (potok, rybník, řeka, vodní nádrž apod.) nebo k zasakování do vod podzemních.
  • Pokud máte v blízkosti čistírny potok, řeku nebo rybník, pak je nejlepším způsobem likvidace odpadní vody její vypouštění do této vodoteče.
  • Při zasakování vyčištěné vody do podzemních vod si obvykle musíte nechat zpracovat hydrogeologický posudek, který zhodnotí podloží a odtokové poměry v místě instalace ČOV. Na jeho základě pak vodoprávní úřad povoluje nebo zamítá instalaci ČOV.

  4. Domovní ČOV, doplněná zásobní nádrží na vyčištěnou vodu

  • Tato varianta předpokládá další využití odpadní vody, obvykle k zálivce. Umožňuje také zpětné využití odpadní vody v domácnosti (WC, praní, technická voda, apod.).
  • V tomto případě se též jedná o vodní dílo. Pokud majitel čistírny neprokáže, že v mimo-vegetačním období bude předčištěné odpadní vody vyvážet, předpokládá se, že je bude zasakovat do vod podzemních prostřednictvím "půdního filtru". K tomu pak potřebuje povolení a hydrogeologický posudek. Nádrž na vyčištěnou vodu pak může být minimální.
  • Komplikace nastává v případě, že majitel již má vybudovanou (nebo chce vybudovat) dostatečně velkou jímku na vyvážení a v letním období chce vyčištěnou vodu využívat k zálivce, a proto si pořizuje čistírnu. Vodoprávní úřad mu nevěří, že bude v zimním období předčištěnou odpadní vodu vyvážet (uplatňuje princip presumpce viny) a trvá na vydání povolení k vypouštění do podzemních vod.
  • Podle našeho názoru vodoprávní úřad nemá důvod takovouto stavbu nepovolit, bez vydání povolení k vypouštění odpadních vod. Má však právo stanovit podmínky pro kontrolu vyvážení odpadních vod v zimním období. Faktem je, že postup vodoprávních úřadů v konkrétních případech je různý.
  Domovní ČOV se zásobní nádrží na vyčištěnou vodu

  Domovní ČOV se zásobní nádrží na vyčištěnou vodu

  Garantované hodnoty znečištění ČOV TOPAS na odtoku do vod podzemních

  Garantované hodnoty znečištění ČOV TOPAS na odtoku do vod povrchových

  Nahoru