Odr�ka
Domovn� �OV Obecn� �OV Pr�myslov� �OV

9 d�vod� pro� zvolit �OV TOPAS:

7 d�vod� pro� zvolit �OV MONOBLOK-T �i FLEXIDIBLOK:

5 d�vod� pro� zvolit naše �ešení pr�myslových �istíren:

 1. patentovaný princip �innosti
 2. vestav�ný pískový filtr (jediná na trhu)
 3. vyjímatelná technologie
 4. minimální nároky na obsluhu
 5. vestav�ná akumula�ní nádr�
 6. dálková kontrola provozu
 7. pln� funk�ní i bez p�ítoku splašk� po dobu min. 3 m�síc�
 8. odtok z �OV m��e být umíst�n výše ne� p�ítok
 9. ocen�ná na výstavách
 1. patentovaný princip �innosti SBR reaktor�
 2. nízké náklady na obsluhu
 3. dálkové �ízení z centrálního dispe�inku
 4. nízké investi�ní náklady
 5. vysoká kvalita vody na odtoku
 6. mo�nost postupné výstavby ve dvou etapách
 7. podpora systému decentralizovaného odkanalizování
 1. pro jejich vysokou ú�innost u biologicky siln� zne�išt�ných vod
 2. vyu�ití výhod technologie MONOBLOK-T
 3. vhodné pro masnou výrobu, potraviná�ské provozovny apod.
 4. systém SBR dopln�n o flota�ní jednotku
 5. dálkové �ízení z centrálního dispe�inku
Certifikát ISO 9001:2008

Sledujte n�s na facebooku